Disclaimer YogaStar

Versie 01-03-2021

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.yogastar.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door YogaStar. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan de gebruiker aanbieden.

 

YogaStar besteedt uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

 

De website(s) van YogaStar is/zijn geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. YogaStar raadt u altijd aan een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen als u gezondheidsklachten heeft. De (yoga)oefeningen op de website(s) van YogaStar zijn niet ter vervanging van medisch advies, medicijnen of het advies van een huisarts of andere deskundigen. Neem bij twijfel altijd eerst contact op met uw huisarts of specialist. Het uitoefenen van de (yoga)oefeningen op de website(s) van YogaStar is volledig op eigen risico. De (yoga)oefeningen op de website(s) van YogaStar zijn niet geschikt voor zwangere vrouwen. Ga als je zwanger bent op zoek naar een yogadocent die gespecialiseerd is in zwangerschapsyoga. Linda van Hirtum en/of YogaStar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doen van de (yoga)oefeningen op de website(s) van YogaStar.

 

Intellectueel eigendom

De inhoud van de website(s) van YogaStar, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij YogaStar of haar licentiegevers. De informatie op de website(s) van YogaStar mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website(s) van YogaStar staan vermeld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met YogaStar te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Geen aansprakelijkheid

YogaStar streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website(s) onvolledig en of onjuist zijn, dan kan YogaStar daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten en/of diensten op de website(s) van YogaStar worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. YogaStar behoudt ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

YogaStar kan evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om de website(s) permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het, tijdelijk, niet beschikbaar zijn van de website(s).

 

YogaStar aanvaardt geen verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige informatie en/of inhoud die op website(s) staat waarnaar op de website(s) van YogaStar via hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Deze websites zijn niet door YogaStar onderzocht of geanalyseerd. YogaStar behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie over de desbetreffende websites op elk moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

YogaStar wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een

overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website(s) van YogaStar, ongeacht of zij zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van

www.yogastar.nl op deze pagina.