Algemene Voorwaarden / Reglement

YogaStar (versie: 01-01-2020)

voor lessen, workshops en bijeenkomsten

 

Artikel 1 Identiteit

1.1 YogaStar

De Smelen 12 / Hermelijnstraat 5

5553 CT / 5555 AS Valkenswaard

Telefoonnummer: 06 14 30 18 92 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur, m.u.v. dinsdag- en woensdagochtend i.v.m. de lessen)

E-mailadres: info@yogastar.nl

KvK-nummer: 50274023

Bankrekeningnummer NL47 RABO 0128 8579 86 ten name van M.C.W. Van Hirtum bij de Rabobank te Valkenswaard

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met YogaStar betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van lessen, workshops of bijeenkomsten, in de ruimste zin van het woord.

2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst met YogaStar betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van lessen, workshops of bijeenkomsten houdt in dat de deelnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3 YogaStar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Eigen risico en aansprakelijkheid

3.1 Yogastar verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2 Deelname aan de lessen van YogaStar is geheel op eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

3.3 YogaStar, haar management, docenten of medewerkers, is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan een les, workshop of bijeenkomst of uitvoering van de opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen YogaStar en de deelnemer komt tot stand door het toezenden of inleveren van het daartoe bestemde en ondertekende inschrijfformulier.

 

Artikel 5 Abonnement

5.1 De deelnemer sluit een abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij/zij deel kan nemen aan de reguliere lessen van YogaStar.

5.2 Het abonnement wordt afgesloten voor 1 (kalender)kwartaal en is geldig voor 1 vaste les per week.

5.3 Na de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement stilzwijgend omgezet voor onbepaalde tijd.

5.4 Met een strippenkaart kan een deelnemer 10 reguliere lessen van YogaStar volgen (zelf in te boeken via het online lesrooster) en is een half jaar geldig.

 

Artikel 6 Tarief en betaling

6.1 Omdat YogaStar een kleine onderneming is zijn alle door YogaStar vermelde tarieven op basis van de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting) vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Het verschuldigde lesgeld dient ten alle tijden vooruit betaald te worden.

6.3 Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL47 RABO 0128 8579 86 t.n.v. M.C.W. van Hirtum bij de Rabobank te Valkenswaard onder vermelding van de voor- en achternaam van de deelnemer en de dag (het dagdeel) waarop les gevolgd wordt. Contante betaling is eveneens mogelijk.

6.4 Het tarief van het abonnement of een strippenkaart staat vermeld op de website van YogaStar (www.yogastar.nl). Het vaste kwartaal bedrag voor een abonnement is gebaseerd op het jaarlijkse geplande minimum van 42 lesweken. Het jaarlijkse geplande maximum van 10 vakantieweken is hiermee al verrekend.
Wanneer er meer lesweken en minder vakantieweken gepland worden in een jaar heeft dit geen invloed op het lesgeld.

6.5 Bij niet of niet-tijdige betaling behoudt YogaStar zich het recht voor de deelnemer te weigeren in de lessen of uitvoering van de opdracht op te schorten.

6.6 YogaStar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.7 Aanpassing van het tarief zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief.

 

Artikel 7 Gemiste en vervallen lessen

7.1 Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk als deze les door de deelnemer zelf is afgemeld op het online lesrooster van YogaStar (www.momoyoga.nl/yogastar). Wanneer de deelnemer zijn/haar les niet heeft afgemeld op het online lesrooster van YogaStar is inhalen van deze gemiste les niet mogelijk.

7.2 Het inhalen van een gemiste les is mogelijk op basis van beschikbaarheid binnen 8 weken na de week waarin de les gemist is.

7.3 Op nationale feestdagen komen de lessen te vervallen. Deze lessen kunnen door de deelnemer worden ingehaald zoals hier boven onder 7.2 vermeld, behalve wanneer deze les valt in een reeds geplande vakantieweek van YogaStar.

7.4 Mocht een les onverwacht komen te vervallen wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden (bv ziekte van de docent) dan kan deze les worden ingehaald zoals hier boven onder 7.2 vermeld.

7.5 Vakanties van YogaStar zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement (zie artikel 6.4) en worden derhalve niet met het lesgeld verrekend. Deze weken worden door de deelnemer niet betaald en kunnen derhalve ook niet worden ingehaald.

7.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

7.7 Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

 

Artikel 8 Langdurige ziekte, blessures, zwangerschap etc

8.1 Bij langdurige ziekte, herstel na ziekte, ongeval, operatie of zwangerschap kan het abonnement 1 hele maand of maximaal 2 hele maanden worden bevroren.

8.2 Deze periode van bevriezing van het abonnement zal als korting van 1/3 deel (bij bevriezing van 1 maand) of 2/3 deel (bij bevriezing van 2 maanden) van het abonnementsgeld in mindering gebracht worden op de betaling van het eerstvolgende kwartaalabonnement.

8.3 Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats.

 

Artikel 9 Opzegging

9.1 Opzegging dient te geschieden 1 kalendermaand voor het einde van het kwartaal waarvoor reeds betaald is.

9.2 Opzegging is alleen geldig per e-mail.

9.3 Na opzegging en beëindiging van de desbetreffende abonnementsperiode is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

9.4 Indien de deelnemer ophoudt de lessen te volgen voordat de periode waarvoor reeds is betaald is verstreken heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.

9.5 Indien de deelnemer niet opzegt volgens de hiervoor omschreven wijze, blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als de deelnemer geen gebruik maakt van de lessen.

 

Artikel 10 Opzegging/annulering door YogaStar

10.1 YogaStar heeft het recht zonder opgave van redenen de deelnemer in de lessen te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van reeds betaalde gelden die aan YogaStar in het kader van de desbetreffende les(sen) zijn betaald.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die door de deelnemer worden verstrekt, worden door YogaStar vertrouwelijk behandeld.

11.2 YogaStar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

11.3 YogaStar verstrekt geen gegevens van deelnemers aan derden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.