Algemene Voorwaarden / Reglement

YogaStar (versie: 01-03-2021)

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van YogaStar en bijbehorende website(s). De algemene voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar op www.yogastar.nl

 

Deel 1: Algemene Bepalingen

 

Artikel 1 Identiteit

1.1.1 Naam: YogaStar

Adres: De Smelen 12, 5553 CT Valkenswaard

Telefoonnummer: 06 – 14 30 18 92

E-mailadres: info@yogastar.nl

KvK-nummer: 50274023

Bankrekeningnummer: NL69 ABNA 0527 1412 59 t.n.v. M.C.W. van Hirtum

 

Bij YogaStar hoort de volgende website: https://www.yogastar.nl/

 

Artikel 2 Definities

1.2.1 Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

1.2.2 Dienst(en)

Alle huidige en toekomstige (digitale) producten en diensten die YogaStar aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot, de website, producten, online en offline lessen en cursussen, persoonlijke sessies, workshops, evenementen en alle abonnementen. De in deze algemene voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten is met YogaStar.

1.2.3 Gebruiker/deelnemer

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van YogaStar, waaronder maar niet beperkt tot, de website, producten, online en offline lessen en cursussen, persoonlijke sessies, workshops, evenementen en alle abonnementen die YogaStar aanbiedt.

1.2.4 Overeenkomst

De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

1.2.5 Website

De website www.yogastar.nl en alle gerelateerde subdomeinen en urls beheerd door YogaStar.

1.2.6 Herroepingsrecht het recht van de gebruiker/deelnemer om de overeenkomst binnen de bedenktermijn te herroepen.

1.2.7 Platform het interactieve videoplatform van YogaStar.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1.3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de producten en diensten en alle overeenkomsten met YogaStar, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1.3.6.

1.3.2 Voor de diensten van YogaStar, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, verklaart de gebruiker/deelnemer zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.3.3 In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

1.3.4 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de website van YogaStar. Op verzoek zal YogaStar een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per e-mail.

1.3.5 YogaStar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. YogaStar zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden direct op de website plaatsen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker/deelnemer niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker/deelnemer de overeenkomst met YogaStar beëindigen, of het account opheffen of laten opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, vóór de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

1.3.6 In de gevallen waarin de desbetreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal YogaStar een regeling treffen naar redelijkheid.

1.3.7 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht

1.4.1 Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de gebruiker/deelnemer over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. YogaStar mag de gebruiker vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de gebruiker is niet tot opgave van zijn

reden(en) verplicht.

1.4.2 De in artikel 1.4.1 genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

1.4.3 Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de gebruiker YogaStar een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door YogaStar is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de gebruiker aan YogaStar moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van de afgenomen dienst(en).

1.4.4 Herroeping van de overeenkomst kan door een e-mail te sturen naar info@yogastar.nl.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.5.1 Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen YogaStar niet worden tegengeworpen

en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor YogaStar in het leven roepen.

1.5.2 YogaStar is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, van welke aard dan ook, die de gebruiker mocht lijden door het gebruik van de website van YogaStar of links naar websites van derden op de website van YogaStar, door het gebruik van andere technische faciliteiten, door of tijdens deelname aan een online of offline les of cursus, workshop of evenement of door uitvoering van de opdracht door YogaStar, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

1.5.3 De informatie op de website en binnen de overige diensten van YogaStar is op

zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door YogaStar samengesteld. Yogastar is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website van Yogastar of binnen de geleverde diensten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

1.5.4 Yogastar is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden

verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de website van YogaStar of de op de website van Yogastar beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

1.5.5 Yogastar kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden

worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker/deelnemer die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van video’s en blogs, deelname aan online en offline lessen en cursussen, workshops of andere diensten van YogaStar. De gebruiker/deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn. Bij twijfel aan zijn gezondheid wordt de gebruiker/deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.5.6 Iedere aansprakelijkheid van YogaStar vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

1.5.7 De aansprakelijkheid van Yogastar overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag

of factuurbedrag.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

1.6.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de website en de overige diensten van YogaStar rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van YogaStar.

1.6.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van YogaStar en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (delen van) de website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

1.6.3 Indien de gebruiker/deelnemer de intellectuele eigendomsrechten van YogaStar schendt, is de gebruiker/deelnemer aansprakelijk voor alle schade die Yogastar daardoor of in verband daarmee lijdt. YogaStar behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.

 

Artikel 7 Privacy

1.7.1 Yogastar zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform de op de website van Yogastar gepubliceerde privacy verklaring.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.8.1 Op alle overeenkomsten en op alle leveringen van diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.8.2 Indien de gebruiker/deelnemer klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan YogaStar, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

1.8.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Deel 2: Aanvullende bepalingen online diensten

 

Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1.1 Voor online lessen, cursussen, workshops en andere diensten geldt dat de overeenkomst tussen YogaStar en de deelnemer tot stand komt na het aanmaken van een account en/of het betalen van een abonnement. Door het aanmaken van een account en/of het betalen van een abonnement verklaart de gebruiker zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Intellectueel eigendom

2.2.1 Als de gebruiker onze producten of abonnementen heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s, teksten en andere inhoud op de website/het platform van YogaStar. Deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en diensten en alle auteursrechten blijven eigendom van YogaStar.

2.2.2 Het is niet toegestaan om deze video’s, teksten en andere intellectuele eigendommen te downloaden, als hiervoor geen toestemming is gegeven. Daarbij is het niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, dupliceren, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

2.2.3 De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Yogastar hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.

2.2.4 Als de gebruiker zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account of het abonnement van de gebruiker definitief geblokkeerd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product of de dienst of het abonnementsgeld.

2.2.5 Yogastar behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten

gevolge van het het niet naleven van de hiervoor genoemde regels de geleden schade te verhalen op de gebruiker.

 

Artikel 3 Account en veiligheid

2.3.1 De gebruiker is gehouden bij het aanmaken van het account of abonnement juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de gebruiker direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de gebruiker direct te worden aangevuld.

2.3.2 Als de gebruiker een abonnement heeft afgesloten voor een dienst van Yogastar, dan dient alleen de gebruiker op wiens naam het abonnement staat gebruik te maken van dit account. Abonnementen en accounts zijn strikt persoonlijk en de gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.

2.3.3 De gebruiker heeft het recht om op één computer tegelijk ingelogd te zijn. Inloggen op meerdere apparaten tegelijk is niet toegestaan.

2.3.4 De gebruiker dient YogaStar direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn account. Indien de gebruiker inloggegevens deelt met derden is YogaStar zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de gebruiker te verhalen.

 

Artikel 4 Abonnement, tarief en betaling

2.4.1 Omdat YogaStar een kleine onderneming is zijn alle door YogaStar vermelde tarieven op basis van de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting) vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.

2.4.2 Een abonnement voor een online dienst van YogaStar wordt aangegaan voor een (kalender)kwartaal. Het tarief van dit abonnement staat vermeld op de website van YogaStar. Dit abonnement geeft recht op 1 (kalender)kwartaal onbeperkt toegang tot de video’s, teksten en ander inhoud op de website/het platform van YogaStar.

2.4.3 Voor de betaling van een abonnement op de online diensten van YogaStar kan de gebruiker uitsluitend gebruik maken van de door YogaStar aangeboden betalingsmogelijkheden.

2.4.4. Betaling geschiedt door middel van een betalingsverzoek bij aanschaf van het abonnement.

2.4.5 De gebruiker kan op elk moment in een lopend kwartaal instappen. Het verschuldigde bedrag voor het resterende deel van het eerste kwartaal wordt verrekend met het aantal dagen dat de gebruiker in het desbetreffende kwartaal nog deel kan nemen.

2.4.6 Abonnementen worden iedere overeengekomen termijn verlengd, waarvoor de gebruiker vóór ingang van elke termijn een betalingsverzoek ontvangt.

2.4.7 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet door gebruiker niet wordt voldaan behoudt YogaStar zich het recht voor om het account te blokkeren. De gebruiker blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is beëindigd.

2.4.8 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is YogaStar gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen en het account op te heffen.

2.4.9 YogaStar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de tarieven van de abonnementen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4.10 Aanpassing van het tarief zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief.

2.4.11 Facturen en betalingsherinneringen worden door YogaStar uitsluitend elektronisch aangeboden. De gebruiker kan hiervoor een verzoek indienen via info@yogastar.nl

 

Artikel 5 Gebruik van het platform

2.5.1 Het is de gebruiker niet toegestaan het platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2.5.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de diensten en/of het platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YogaStar de content van het platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te

maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 2.2.

 

Artikel 6 Beschikbaarheid van het platform

2.6.1 YogaStar streeft ernaar het platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

2.6.2 Indien de gebruiker een storing ervaart die niet aangekondigd is door YogaStar, dan verzoekt YogaStar de gebruiker contact op te nemen met YogaStar via info@yogastar.nl.

2.6.3 YogaStar zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan YogaStar toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal YogaStar de gebruiker een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.

2.6.4 Ten behoeve van onderhoud kan YogaStar delen van het platform buiten gebruik stellen. YogaStar zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de gebruiker hier tijdig van op de hoogte stellen.

2.6.5 Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal YogaStar de gebruiker een passende oplossing aanbieden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

2.7.1 Als de gebruiker onze dienst(en) heeft aangeschaft, krijgt de gebruiker voor een bepaalde tijd toegang tot het bekijken van video’s, teksten en andere inhoud op de website/het platform van YogaStar. Yogastar doet haar best om ervoor te zorgen dat deze voor bepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud altijd beschikbaar zijn. Yogastar kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

2.7.2 Yogastar doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website/het platform juist en volledig is. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen YogaStar niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor YogaStar in het leven roepen. Yogastar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website van Yogastar of binnen de geleverde diensten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

2.7.3 Yogastar kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden

worden voor schade, lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit het gebruik van de online diensten en/of het gebruik van het platform, of het uitvoeren van de weergegeven houdingen en oefeningen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar. De gebruiker blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de gebruiker geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

2.7.4 Iedere aansprakelijkheid van YogaStar vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

2.7.5 De aansprakelijkheid van Yogastar overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag

of factuurbedrag.

 

Artikel 8 Overmacht

2.8.1 YogaStar is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

Artikel 9 Eigen risico

2.9.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de houdingen en oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.9.2 De gebruiker verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. Indien de gebruiker hierover twijfelt is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de houdingen en oefeningen bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

2.9.3 De gebruiker maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten en/of het platform. De gebruiker is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De gebruiker dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van YogaStar aanvaardt en opvolgt.

2.9.4 Het kijken van de video’s van YogaStar of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Indien de gebruiker in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of heeft ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten mogelijk niet geschikt voor gebruiker. Gebruiker dient contact op te nemen met zijn/haar huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst(en) voor hem/haar geschikt is op dit moment.

2.9.5 De gebruiker is aansprakelijk voor schade van YogaStar die is ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voor schade van YogaStar die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de gebruiker, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

 

Artikel 10 Opzegging en opheffen account

2.10.1 Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden stopgezet. Opzegging dient te geschieden uiterlijk veertien (14) dagen voor het einde van de abonnementsperiode.

2.10.2 Opzegging is alleen geldig per e-mail via info@yogastar.nl. De gebruiker dient daarin duidelijk te vermelden zijn/haar naam en e-mail adres waarmee de gebruiker het account/abonnement heeft aangemaakt/is aangegaan en dat hij/zij het abonnement wil opzeggen. De gebruiker krijgt van YogaStar een bevestiging van de opzegging.

2.10.3 Indien de gebruiker ophoudt de online lessen of cursussen te volgen voordat de periode waarvoor reeds is betaald is verstreken heeft de gebruiker geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.

2.10.4 Indien de gebruiker niet opzegt zoals hiervoor vermeld blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als de deelnemer geen gebruik maakt van het abonnement.

2.10.5 De gebruiker houdt toegang tot het platform tot dat het abonnement beëindigd is.

 

Artikel 7 Opzegging, blokkeren en opheffen account door YogaStar

2.7.1 Bij normaal gebruik van de abonnementen, producten en diensten van YogaStar kunnen de video’s en de overige informatie in de producten en abonnementen onbeperkt

bekeken worden, tenzij anders aangegeven. YogaStar behoudt zich het recht voor om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.

2.7.2 Yogastar behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen uit te

sluiten van deelname van online lessen, cursussen en andere online diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de gebruiker, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Yogastar.

 

Deel 3: Aanvullende bepalingen persoonlijke sessies, offline lessen, cursussen, workshops en ander diensten

 

Artikel 1 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.1 Voor persoonlijke sessies, offline lessen, cursussen, workshops en andere diensten geldt dat de overeenkomst tussen YogaStar en de deelnemer tot stand komt na aanmelding dan wel het maken van een afspraak en indien nodig het invullen van het inschrijfformulier.

3.1.2 Door het maken van een afspraak, aanmelding en/of het invullen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De deelnemer verklaart, indien van toepassing, tevens alle vragen op het inschrijfformulier naar waarheid beantwoord te hebben.

 

Artikel 2.A Abonnement reguliere lessen

3.2.A.1 Dit artikel is alleen van toepassing op vaste reguliere lessen van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.2.A.2 De deelnemer sluit een abonnement af waarmee hij/zij deel kan nemen aan de reguliere lessen van YogaStar.

3.2.A.2 Het abonnement wordt afgesloten voor 1 (kalender)kwartaal en is geldig voor 1 vaste les per week.

3.2.A.3 Na de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement stilzwijgend omgezet voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2.B Persoonlijke sessies

3.2.B.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de persoonlijke sessies van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.2.B.2 Voor een persoonlijke sessie dient deelnemer een afspraak te maken met YogaStar.

3.2.B.3 Na afloop van een persoonlijke sessie wordt in onderling overleg besloten of een vervolgafspraak noodzakelijk is.

 

Artikel 3 Tarief en betaling

3.3.1 Omdat YogaStar een kleine onderneming is zijn alle door YogaStar vermelde tarieven op basis van de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting) vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.

3.3.2 Het verschuldigde lesgeld dient ten alle tijden vooruit betaald te worden.

3.3.3 Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL16 KNAB 0403 0928 17 t.n.v. YogaStar onder vermelding van de voor- en achternaam van de deelnemer en de dag (het dagdeel) waarop les gevolgd wordt. Contante betaling is eveneens mogelijk.

3.3.4 Het tarief van het abonnement voor reguliere lessen of een persoonlijke sessie staat vermeld op de website van YogaStar.

Voor de reguliere lessen, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden, is het vaste kwartaal bedrag voor een abonnement gebaseerd op het jaarlijkse geplande minimum van 42 lesweken. Het jaarlijkse geplande maximum van 10 vakantieweken is hiermee al verrekend. Wanneer er meer lesweken en minder vakantieweken gepland worden in een jaar heeft dit geen invloed op het lesgeld.

Het tarief voor persoonlijke sessie wordt per sessie afgerekend.

3.3.5 Bij niet of niet-tijdige betaling behoudt YogaStar zich het recht voor de deelnemer te weigeren in de lessen of uitvoering van de opdracht op te schorten.

3.3.6 YogaStar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3.7 Aanpassing van het tarief zal tijdig worden gecommuniceerd via de website.

 

Artikel 4 Eigen risico

3.4.1 YogaStar verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Yogastar kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

3.4.2 Deelname aan de offline lessen, persoonlijke sessies, cursussen, workshops of andere diensten van Yogastar is geheel op eigen risico. Yogastar kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker die voortvloeien uit deelname aan offline lessen, cursussen, workshops en andere diensten. De deelnemer blijft hiervoor altijd zelf verantwoordelijk.

3.4.3 De deelnemer verklaart bij zijn/haar weten in goede fysieke en psychische gezondheid te verkeren. De deelnemer dient melding te maken van eventuele beperkingen. De deelnemer blijft hiervoor altijd zelf verantwoordelijk. Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal deze dit onmiddellijk laten weten aan YogaStar.

3.4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de houdingen en oefeningen, bij de huisarts of een andere professionele hulpverlener.

3.4.5 De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor diens persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

 

Artikel 5.A Gemiste en vervallen reguliere lessen

3.5.A.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de vaste reguliere lessen van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.5.A.2 Het inhalen van een gemiste les is alleen mogelijk als deze les door de deelnemer zelf is afgemeld op het online lesrooster van YogaStar. Wanneer de deelnemer zijn les niet heeft afgemeld op het online lesrooster van YogaStar is inhalen van deze gemiste les niet mogelijk.

3.5.A.3 Het inhalen van een gemiste les is mogelijk op basis van beschikbaarheid binnen 8 weken na de week waarin de les gemist is.

3.5.A.4 Op nationale feestdagen komen de lessen te vervallen. Deze lessen kunnen door de deelnemer worden ingehaald zoals hier boven onder 3.5.A.3 vermeld, behalve wanneer deze les valt in een reeds geplande vakantieweek van YogaStar.

3.5.A.5 Mocht een les onverwacht komen te vervallen wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden (bv ziekte van de docent) dan kan deze les worden ingehaald zoals hier boven onder 3.5.A.3 vermeld.

3.5.A.6 Vakanties van YogaStar zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement (zie artikel 3.3.4) en worden derhalve niet met het lesgeld verrekend. Deze weken worden door de deelnemer niet betaald en kunnen derhalve ook niet worden ingehaald.

3.5.A.7 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.

3.5.A.8 Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.

 

Artikel 5.B Gemiste en vervallen persoonlijke sessies

3.5.B.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de persoonlijke sessies van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.5.B.2 Indien de deelnemer verhinderd is om een persoonlijke sessie bij te wonen dient deze minimaal 24 uur voor het plaatsvinden van de sessie te worden afgemeld. Afmelden kan telefonisch, per e-mail of WhatsApp.

3.5.B.3 Indien de deelnemer de sessie niet heeft afgemeld zoals hier boven onder 3.5.B.2 vermeld dan wordt de helft van het tarief van de sessie in rekening gebracht. Indien de deelnemer de sessie wel heeft afgemeld zoals hier boven onder 3.5.B.3. vermeld dan worden geen kosten in rekening gebracht.

3.5.B.4 Voor het inhalen van een gemiste sessie kan een nieuwe afspraak worden gemaakt.

3.5.B.5 Mocht een sessie onverwacht komen te vervallen wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden (bv ziekte van de docent) dan worden voor deze sessie geen kosten in rekening gebracht en kan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Artikel 6 Langdurige ziekte, blessures, zwangerschap etc

3.6.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de vaste reguliere lessen van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.6.2 Bij langdurige ziekte, herstel na ziekte, ongeval, operatie of zwangerschap kan het abonnement 1 hele maand of maximaal 2 hele maanden worden bevroren.

3.6.3 Deze periode van bevriezing van het abonnement zal als korting van 1/3 deel (bij bevriezing van 1 maand) of 2/3 deel (bij bevriezing van 2 maanden) van het abonnementsgeld in mindering gebracht worden op de betaling van het eerstvolgende kwartaalabonnement.

3.6.4 Er vindt geen restitutie van reeds betaald lesgeld plaats.

 

Artikel 7 Opzegging abonnement

3.7.1 Dit artikel is alleen van toepassing op de vaste reguliere lessen van YogaStar, mits deze op het desbetreffende moment op het programma staan en worden aangeboden.

3.7.2 Opzegging van het abonnement dient te geschieden 1 kalendermaand voor het einde van het kwartaal waarvoor reeds betaald is.

3.7.3 Opzegging is alleen geldig per e-mail via info@yogastar.nl.

3.7.4 Na opzegging en beëindiging van de desbetreffende abonnementsperiode is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

3.7.5 Indien de deelnemer ophoudt de lessen te volgen voordat de periode waarvoor reeds is betaald is verstreken heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling van reeds betaalde gelden.

3.7.6 Indien de deelnemer niet opzegt volgens de hiervoor omschreven wijze, blijft de betalingsverplichting bestaan, ook als de deelnemer geen gebruik maakt van de lessen.

 

Artikel 8 annulering workshops

3.8.1 Als de deelnemer besluit om de aanmelding voor een workshop meer dan een kalendermaand voor aanvang van de workshop te annuleren, krijgt hij/zij het volledige bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een kalendermaand van te voren, krijgt hij/zij de helft van het betaalde bedrag teruggestort. Bij annuleren minder dan een week van te voren, wordt geen terugbetaling gedaan.

 

Artikel 9 Opzegging/annulering door YogaStar

3.9.1 YogaStar heeft het recht om de deelnemer zonder opgaaf van redenen uit te

sluiten van deelname aan offline lessen, persoonlijke sessies, cursussen workshops en andere diensten, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op terugbetaling van reeds betaalde gelden die aan YogaStar in het kader van de desbetreffende dienst(en) zijn betaald.

3.9.2 Yogastar heeft tevens altijd het recht om offline lessen, persoonlijke sessies, cursussen, workshops en andere diensten te annuleren zonder gegronde redenen. In geval van annulering door Yogastar zonder gegronde redenen, heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van reeds betaalde gelden die aan YogaStar in het kader van de desbetreffende dienst(en) zijn betaald. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.