Algemene Voorwaarden YogaStar (versie: 16-08-2017)

voor lessen, workshops en bijeenkomsten

Artikel 1 Identiteit

1.1 YogaStar

De Smelen 12

5553 CT Valkenswaard

Telefoonnummer: 06 14 30 18 92 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur,

m.u.v. dinsdag- en woensdagochtend i.v.m. de lessen)

E-mailadres: info@yogastar.nl

KvK-nummer: 50274023

BTW-identificatienummer: NL142232713B01

Bankrekeningnummer NL47 RABO 0128 8579 86 ten name van M.C.W. Van Hirtum bij de

Rabobank te Valkenswaard

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met

YogaStar betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van lessen, workshops of

bijeenkomsten, in de ruimste zin van het woord.

2.2 Het tot stand komen van een overeenkomst met YogaStar betreffende deelname aan

of opdracht tot het houden van lessen, workshops of bijeenkomsten houdt in dat de

deelnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3 YogaStar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te

wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 Yogastar verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2 YogaStar, haar management, docenten of medewerkers, is/zijn niet aansprakelijk voor

enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de deelnemer mocht lijden

door of tijdens deelname aan een les, workshop of bijeenkomst of uitvoering van de

opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van YogaStar.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen YogaStar en de deelnemer komt tot stand door het

toezenden of inleveren van het daartoe bestemde en ondertekende inschrijfformulier.

Artikel 5 Lesgelden en betalingen

5.1 Alle door YogaStar vermelde lesgelden zijn uitgedrukt in euro's inclusief BTW, tenzij

anders vermeld.

5.2 Het verschuldigde lesgeld dient voor groepslessen per abonnement vooruit betaald te

worden en dient voor privélessen voor het einde van de maand voor de volgende maand

betaald te worden.

5.3 Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL47 RABO 0128 8579 86 t.n.v.

M.C.W. van Hirtum bij de Rabobank te Valkenswaard onder vermelding van de vooren

achternaam van de deelnemer en de dag (het dagdeel) waarop les gevolgd wordt.

Contante betaling is eveneens mogelijk.

5.4 Bij niet of niet-tijdige betaling behoudt YogaStar zich het recht voor de deelnemer te

weigeren in de lessen of uitvoering van de opdracht op te schorten.

5.5 YogaStar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de lesgelden te wijzigen, in het

bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 6 Abonnement

6.1 Een abonnement is 3 maanden geldig voor 1 vaste les per week.

6.2 De prijs van het abonnement staat vermeld op de website van YogaStar

(www.yogastar.nl).

6.3 Het inhalen van een les is mogelijk op basis van beschikbaarheid in dezelfde week als

waarin de les gemist is.

6.4 Bij vakanties van 2 weken of meer (zowel van YogaStar als van de deelnemer, indien

YogaStar hiervan op de hoogte is gesteld) wordt de einddatum van het abonnement

dienovereenkomstig verlengt met een maximum van 6 weken.

6.5 Bij het volgen van meer dan 1 les per week wordt de einddatum van het abonnement

dienovereenkomstig verkort.

6.6 Bij langdurige ziekte, herstel na ziekte, ongeval of operatie wordt wordt het

abonnement voor de duur van het herstel verlengt met een maximum van 6 weken.

Artikel 7 Opzegging

7.1 Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de periode waarvoor reeds is

betaald.

7.2 Indien de deelnemer ophoudt de lessen te volgen voordat de periode waarvoor reeds

is betaald is verstreken heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling van reeds

betaalde gelden.

Artikel 8 Opzegging/annulering door YogaStar

8.1 YogaStar heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of de

deelnemer in de lessen te weigeren, in welke gevallen de deelnemer het recht heeft op

terugbetaling van reeds betaalde gelden die aan YogaStar in het kader van de

desbetreffende opdracht zijn betaald.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De gegevens die door de deelnemer worden verstrekt, worden door YogaStar

vertrouwelijk behandeld.

9.2 YogaStar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3 YogaStar verstrekt geen gegevens van deelnemers aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,

alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter in Nederland.